Regulamin usługi Coworking


1. Rezerwacji można dokonać za pomocą Formularza Zamówienia Coworking znajdującego się na stronie internetowej Inkubatora.
2. Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub odmowie jej dokonania przekazywana jest niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym na adres e-mail wskazany w formularzu.
3. Rachunek wystawiany jest przez Wynajmującego, po wykonanej usłudze, z czternastodniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
4. W przypadku przedłużenia wynajmu stanowiska Coworking, za każdy dodatkowy okres  opłata będzie naliczana wg cennika.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu stanowiska Coworking w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
6. Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
7. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu można korzystać tylko na terenie biura.
8. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi, zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz do nieudostępniania sprzętu osobom trzecim.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz za zniszczenia powstałe w wynajętym biurze.
10. Wszystkie uszkodzenia sprzętu oraz pomieszczenia należy niezwłocznie zgłaszać osobie odpowiedzialnej za wynajem.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz wynajętego biura winę ponosi Najemca, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą usterek.
12. W przypadku wynajmu biura Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. Powinien wówczas zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za biuro.
13. Najemca, opuszczając biuro po zakończeniu wynajmu zobowiązany jest przekazać je wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
14. Bezpłatne anulowanie rezerwacji i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 4 dni kalendarzowych przed realizacją wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez firmę drogą elektroniczną.
15. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni kalendarzowe, Wynajmujący obciąży Najemcę należnością równą połowie kwoty zamówionej usługi.
16. Rezygnacja nie jest możliwa w terminie późniejszym niż 2 dni kalendarzowe przed realizacją wydarzenia. W przypadku rezygnacji w tym terminie Wynajmujący obciąży Najemcę należnością równą kwocie zamówionej usługi.
17. Rezerwujący zobowiązany jest do:
a) usunięcia wszystkich wniesionych do biura dokumentów,  materiałów, promocyjno-informacyjnych itp.
b) pozostawienia biura w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane.
18. Jeżeli rezerwujący stanowisko Coworking wśród elementów usługi wybierze dostęp do zestawu komputerowego zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z następującymi zasadami:
a) Przekazane komputery wykorzystywane będą jedynie w celach służbowych na terenie Inkubatora Technologicznego w Lublinie, przy ul. Frezerów 3.
b) Najemca potwierdza, że został pouczony o bezwzględnym zakazie instalowania nielegalnego oprogramowania lub przechowywania na dyskach komputerów danych mogących naruszać prawa autorskie podmiotów trzecich.
c) Zakazuje się wykorzystywania komputerów do przeglądania stron niezgodnych z prawem oraz zawierających treści mogące zakłócić prawidłowe działanie komputera.
d) Po okresie wypożyczenia sprzęt zostanie zwrócony w stanie nie pogorszonym, przez co rozumie się: brak uszkodzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu oraz usunięcie dokumentów stworzonych przez Najemcę.
e) Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie komputerów oraz za instalowanie nielegalnego oprogramowania.
f) Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu odpowiedzialność ponosi Najemca, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.
g) Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności – finansowej i prawnej - za nieprawidłowe użytkowanie przekazywanego sprzętu, nielegalne oprogramowanie oraz za wszelkie koszty związane z użytkowaniem sprzętu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięte przez Najemcę pliki zapisane na komputerze.
19. Jeżeli Najemca decyduje się na dostęp do ogólnodostępnego xero, korzysta z niego zgodnie z cennikiem dostępnym na terenie Inkubatora Technologicznego.
20. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia oraz kradzież sprzętu należącego do Najemcy wynikające z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.