Regulamin wynajmu sal szkoleniowo - konferencyjnych


1. Rezerwacji można dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie Inkubatora.
2. Informacja o potwierdzeniu rezerwacji lub odmowie jej dokonania przekazywana jest niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym na adres e-mail wskazany 
w formularzu. 
3. Rachunek wystawiany jest przez Wynajmującego, po wykonanej usłudze, 
z czternastodniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
4. Opłata za wypożyczenie płatnego sprzętu będzie doliczana do faktury za wynajem sali. 
5. Opłata za wynajem sali naliczana jest za godziny podane w formularzu rezerwacji sali. Minimalny czas wynajmu sali to 30 minut. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdy dodatkowo rozpoczęty kwadrans wynajmu zostanie dolicza opłata wg cennika.
6. W przypadku rezerwacji usługi wynajmu sali lub usługi cateringu w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia wynajmu, obowiązują standardowe ceny usługi. W przypadku rezerwacji usługi wynajmu sali lub usługi cateringu w terminie późniejszym niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia wynajmu, obowiązują standardowe ceny usługi powiększone o 25%. Ceny usługi powiększone o 25% obowiązują również przy zmniejszeniu ilości uczestników o co najmniej 50% w terminie późniejszym niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia wynajmu.
7. Wynajmujący rezerwuje prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu sali 
w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
8. Na terenie całego obiektu Inkubatora Technologicznego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu 
i spożywania napojów alkoholowych.
9. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.
10. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi, zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz do nieudostępniania sprzętu osobom trzecim.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe 
z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz za zniszczenia powstałe w wynajętej sali.
12. Wszystkie uszkodzenia sprzętu oraz pomieszczenia należy niezwłocznie zgłaszać osobie odpowiedzialnej za wynajem.
13. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz wynajętej sali winę ponosi Najemca, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą usterek.
14. W przypadku wynajmu  kilkudniowego, najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. Powinien wówczas zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.
15. Najemca, opuszczając salę po zakończeniu wynajmu zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
16. Bezpłatne anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 4 dni kalendarzowych przed realizacją wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez firmę drogą elektroniczną.
17. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni kalendarzowe, Wynajmujący obciąży Najemcę należnością równą połowie kwoty zamówionej usługi.
18. Rezygnacja nie jest możliwa w terminie późniejszym niż 2 dni kalendarzowe przed realizacją wydarzenia. W przypadku rezygnacji w tym terminie Wynajmujący obciąży Najemcę należnością równą kwocie zamówionej usługi.
19. W przypadku korzystania przez Najemcę z cateringu lub serwisu kawowego, przygotowywanego we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, Wynajmujący zapewnia stół na catering po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. Najemca zobowiązany jest do usunięcia we własnym zakresie wszelkich opakowań oraz pozostałości po cateringu. 
Wynajmujący zobowiązany jest dopilnować aby, zewnętrzne firmy cateringowe nie wyrzucały śmieci do pojemników (koszy) znajdujących się w salach oraz na zewnątrz budynku należących 
do 
Inkubatora Technologicznego, ani nie korzystały z łazienek na terenie Inkubatora w celu wylewania lub wyrzucania pozostałości cateringowych, a także mycia naczyń. 
W przeciwnym wypadku Wynajmujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
20. Klucze do sali szkoleniowej, o ile nie ustalono inaczej, przekazywane są trenerowi bądź innej wskazanej przez zamawiającego osobie nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem rezerwacji.
21. Najemca zobowiązany jest do:
a) usunięcia wszystkich wniesionych do sali szkoleniowej materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych itp.
b) pozostawienia sali w takim stanie, w jakim została mu przekazana.
22. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia oraz kradzież sprzętu należącego do Najemcy wynikające z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.